ກົກແອບເຂົ້າ ຂອງເກົ່າທີ່ເຮົາລືມ ບອກລາໂລກປະດົງຂໍ່ ຂໍ່ອັກເສບ ປວດກ້າມເນື້ອ ໃບສົດເອົາມາຍີ່ໆ ໂປະບາດແຜຊ້ຳເຮື້ອ ສຳຫຼັບທ່ານຫຍີງ ຍຽ່ວຕິດຂັດ ເຈັບຫນ່ວງທ້ອງນ້ອຍ ຄົນຈ່ອຍແຫ້ງບໍ່ມີແຮງຕົ້ມກີນຈະດີຫຼາຍ ແກ້ໄຂ້ ແກ້ໄອ. ຍັງສາມາດນຳໄປເຂົ້າຢາໄດ້ອີກຫຼາຍຊະນິດ ພາສາໄທຈື່ງເອີ້ນຕົ້ນນີ້ວ່າ ຕົ້ນຄວບຈັກກະວານ ຍ້ອນມັນດີຫຼາຍຢ່າງ. ວິທີນຳໃຊ້: ເອົາຕົ້ນ ຮາກ ໃບມາຕາກແຫ້ງ ໃສ່ຢາ 1 ກຳມື ນ້ຳ

Read More