ເລື່ອງ: ລາອອກຈາກການເປັນຄູອາສາ. ອີງຕາມ: ການສະເຫນີຂອງຜູ້ກ່ຽວຢາກອອກພັກຜ່ອນ ແລະ ອີງຕາມ: ການປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້າຊ້ອງຫນ້າລະຫວ່າງຜູ້ກ່ຽວກັບຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ທັນວາ 2021 ເວລາ 10:00 ນາທີ ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ສົງ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊ ຍະບູລີ. ຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວ,

Read More