Breaking! ອັດຕາເງິນເຟີ້ ສປປ ລາວ ປະຈຳເດືອນພະຈິກ ຢູ່ລະດັບ 38,46% ເປັນອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງສຸດເກືອບໃນຮອບ 23 ປີ.

ຕາມການລາຍງານຂອງສູນ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນ ພະຈິກຜ່ານມາແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 38,46% ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນປີຜ່ານມາ.

ປັດໄຈ ແລະ ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນ ພະຈິກ 2022 ແມ່ນ:1. ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ເງິນໂດລາ, ບາດ, ຢວນ ແລະ ອື່ນໆ ຍັງສືບຕໍ່ ກະທົບໃສ່ສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າທີ່ຍັງເຫນັງຕີງສູງ ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນປີຜ່ານມາ.

2. ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສືບຕໍ່ຜັນຜວນ ແລະ ຍັງສູງຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງປັດໄຈ ດັ່ງກ່າວໄດ້ກະທົບໃສ່ລາຄາອື່ນໆມີຕົ້ນທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ.

3. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງດັດຊະນີລາຄາເງິນເຟີ້ຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າມີລາຄາສູງຂຶ້ນ.

ທີ່ມາ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *