ບໍ່ເຊື່ອຢ່າລົບລູ່..!! ຄົນໃນເຮືອນມັກເຈັບມັກເປັນ ລູກຫຼານມັກຮ້ອງໃຫ້ກາງຄືນ ເອົາຫວ້ານດາບ ມາປູກໄວ້ໜ້າເຮືອນດີນັກແລ.

ຄົນໃນເຮືອນ ມັກເຈັບ ມັກເປັນ ລູກຫຼານ ມັກແອ່ວ ຮ້ອງໃຫ້ ກາງຄືນ ຢ່າລືມເອົາຫວ້ານດາບ ມາປູກໄວ້ໜ້າເຮືອນເດີ.

ຫວ້ານດາບ ຫຼື ຕົ້ນລີ້ນມັງກອນ ປູກໄວ້ສອງດ້ານ ປະຕູໂຂງເຂົ້າເຮືອນ ປູກໄວ້ທາງໃນ { ໜ້າເຮືອນ } ຈະປ້ອງກັນໄພ ຈາກພູດຜີ ປີສາດ ສະນຽດ ຈັງໄຮ ແລະ ເປັນອາວຸດກາຍາສິດ ໃຫ້ເຈົ້າທີ່ ເຮືອນໃດມີ ດີນັກແລ.

ຫວ້ານດາບ ຫຼື ຕົ້ນລີ້ນມັງກອນ ປູກໄວ້ສອງດ້ານ ປະຕູໂຂງເຂົ້າເຮືອນ ປູກໄວ້ທາງໃນ { ໜ້າເຮືອນ } ຈະປ້ອງກັນໄພ ຈາກພູດຜີ ປີສາດ ສະນຽດ ຈັງໄຮ ແລະ ເປັນອາວຸດກາຍາສິດ.

ໃຫ້ເຈົ້າທີ່ ເຮືອນໃດມີ ດີນັກແລຄົນໃນເຮືອນ ມັກເຈັບ ມັກເປັນ ລູກຫຼານ ມັກແອ່ວ ຮ້ອງໃຫ້ ກາງຄືນ ຢ່າລືມເອົາຫວ້ານດາບ ມາປູກໄວ້ໜ້າເຮືອນເດີ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *