ຂອງຂວັນປີນີ້ ຄູໄດ້ຂອງດີໆ ທັງນັ້ນ ທັງງູ ນັກຮຽນກະຫາມາໃຫ້.

ຂອງຂວັນວັນຄູ… ຂອງຂວັນວັນງູ.

ເມື່ອຄູບອກວ່າ ຢ່າໃຫ້ຂອງຂັວນຄືກັນ.

ບໍ່ມີຫຍັງເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຄູປີ້ນີ້…..ອີ່ແມ່ອີ່ພໍ່ມີເງິນໃນຖົງຫນ້ອຍດຽວພໍໄວ້ຊື້ແຕ່ນໍ້າມັນລົດໄປວຽກ…..ບັງເອີນ! ອີ່ພໍ່ໄດ້ງູສິງ 1 ໂຕມັນເຂົ້າກິນໄກ່ຢູ່ຄອກ…ອີ່ພໍ່ເລີຍຈັດການ….

ແລ້ວຢັດໃສ່ຖົງໃຫ້ຫລານເອົາມາຕ້ອນເປັນຂອງຂວັນ

ຫມາຍເຫດ:ບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນລ່າສັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໂຄສະນາພາບໃນສິ່ງທີ່ຂັດຕໍ່ລະບຽບກົດຫມາຍ ແຕ່ງູເຂົ້າກິນໄກ່ອີ່ພໍ່ຫມົດ 7 ໂຕ…ອີ່ພໍ່ຢ້ານມັນເຂົ້າເຮືອນໄປກັດເດັກນ້ອຍເລີຍຈັດການສະ

ເຫດການນີ້ແມ່ນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *