ອອກໄປອີກຄົນທີ່ມີຄຸນນະພາບກັບວຽກງານຄູອາສາ.

?ອອກໄປອີກຄົນທີ່ມີຄຸນນະພາບກັບວຽກງານຄູອາສາ

ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍວ່າ:”

ຂໍລາກັບອາຊີບຄູອາສາ8ປີ.

ຮັບໃຊ້ຊາດມາລ້າໆຂໍໃຫ້ບຸນກຸສົນ.

ທີ່ເຮັດສ້າງມາສຸກດັນໃຫ້ຜູ້ຂ້າພົບເຈີແຕ່ສີ່ງດີໆ,

ອາຊີບດີ,ລ້ຳລວຍໄປກ່ວານີ້100ເທ່າ1000ເທ່າ ”

•ຈັ່ງໃດກໍຂໍໃຫ້ໄດ້ເຮັດອາຊີບທີ່ດີ ແລະ.

ໝັ້ນຄົງຕໍ່ໄປ??

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *