ດ່ວນໆ ຈັບໄດ້ ໂຈນ ລັກຂ້ າຄວາຍເອົາແຕ່ຊີ້ນ ໄປເຮັດຊອຍຈຸ ຢູ່ບ້ານທົ່ງນ້ອຍ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2022

ຈັບ ໂຈນ ລັກຂ້ າຄວາຍ.

ເອົາແຕ່ຊີ້ນ ໄປເຮັດຊອຍຈຸ.

ຢູ່ບ້ານທົ່ງນ້ອຍ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *