ສົງສານຄູອາສາລາອອກ ເຫດຜົນຄອບຄົວທຸກຍາກໄປຕໍ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ.

ມາປະຊຸຸມຢູ່ໂຮງຮງນທາ່ກົກໄຮ2 ສົງສານຄູອາສາລາ ອອກເຫດຜົນຄອບຄົວທຸກຍາກໄປຕໍ່ບໃ້ດສອນ ມາໃດ້5ປີ.ບໍ່ມີເງີນ.ເດືອນ.

ແຕ່ລະມື້ຟາ້ວໃປໃຫ້ທັນໂມງ.ບາງມື້ເຂົ້າເຊົ້າກະບໍໃດ້..ກີນ..ເລີກໂຮງຮຽນ.ຍານແລງ..ພາ້ວມາເກັບ.ຜັກທາໍມະຊາດຕາມ.ທາງໄປຂາຍ.ໃສ່ນາ່້ມັນລົດ..ມາສອນ..ແມ່ກະເຖົ້າ..ລຽ້ງລູກ.ດຽວ..ເມຍໜີປະ..ຈາໍເປັນຕອ້ງຂໍ.ລາ..ນອ້ງນັກຮຽນ.ເພືອນມິດທູກຄົນ..

ຊົມຄລີບ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *