27.8.22 ⛔ ເຕືອນໄພການສັນຈອນ!

27.8.22 ⛔ ເຕືອນໄພການສັນຈອນ!

ເສັ້ນທາງ 2E ແຕ່ຫັຼກ 15 ແຂວງອຸດົມໄຊ – ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຖືກຂາດ,

ການສັນຈອນໄປມາລຳບາກພົບຄວາມຫຍູງຍາກຫຼາຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *