ຢາກເຫັນໜ້າຄູເດ?

ຈັ່ງແມ່ນຊາດນອ້ງກຳລັ່ງນອນດີໆມາສາກເຂົາອອກ.

ຢາກເຫັນໜ້າຄູເດ?

ຈັ່ງແມ່ນນີໄສຊົວຍັງຢາກເປັນຄູລຽງເດັກ.

ອີຕົນເພີນກຳລັ່ງນອນດີໆຈັ່ງແມ່ນຂອ້ຍມຶ້ນ.

ຊົມຄລິບ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *