ດ່ວນໆ ໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2022 ດິນເຈື່ອນທັບເສັ້ນທາງປາກມອງ-ຊົງຈາ ຫລວງພະບາງ.

ດິນເຈື່ອນທັບເສັ້ນທາງ.

ປາກມອງ-ຊົງຈາ ຫລວງພະບາງ.

ໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2022

ເສັ້ນທາງປາກມອງ-ຊົງຈາ.

ຫລວງພະບາງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *