ຂ່າວດີມາແລ້ວ ! ທຶນການສຶກສາ ຈາກປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ.

? ມາແລ້ວ ! ທຶນການສຶກສາ ຈາກປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ?? ທີ່.

ມະຫາວິທະຍາໄລ ກິວລອງ ສົກປີ 2022-2023 ຈໍານວນ 40 ທຶນ.

ເປີດໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ສະໝັກແລ້ວ !!!ມີທັງໃນລະດັບ ປະລິນຍາຕີ,

ປະລິນຍາໂທຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ, ທີ່ພັກ, ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່ານໍ້າ.

ລາຍລະອຽດ ເອກະສານສະໝັກ ແລະ.

ເບີຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແມ່ນຢູ່ໃນແຈ້ງການລຸ່ມນີ້ ?

ແຈ້ງການ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *