ເສດຖະກິດລາວບ່ໍໄດ້ຖົດຖອຍ.

ເສດຖະກິດລາວບ່ໍໄດ້ຖົດຖອຍ ແຕ່ພັກລັດເກັບເງິນເຂົ້າງົບປະມານບ່ໍໄດ້ ເກັບເງິນອາກອນ.

ຈາກປະຊາຊົນມາລ້ຽງກັນໃຫ້ເຫຼືອເກືອກັນໃຫ້ອື່ມ ບ່ໍເໝາະສົມ.! ເວົ້າຖື້ກປະເດັນດີ.

ທ່ານ… ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສສຊ.

ຊົມຄຼິບ.

ເສດຖະກິດລາວບ່ໍໄດ້ຖົດຖອຍ ແຕ່ພັກລັດເກັບເງິນເຂົ້າງົບປະມານບ່ໍໄດ້ ເກັບເງິນອາກອນ ຈາກປະຊາຊົນມາລ້ຽງກັນໃຫ້ເຫຼືອເກືອກັນໃຫ້ອື່ມ ບ່ໍເໝາະສົມ.

ເວົ້າຖື້ກປະເດັນດີທ່ານ… ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສສຊ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *