ໂອນເງິນຜິດບັນຊີ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

👉 ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານ ໂອນເງິນຜິດບັນຊີ ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ຕ້ອງດຳເນີນການແນວໃດກ່ອນ?

ໂພສນີ້ມີຄຳຕອບ!

*ກ່ອນອື່ນຖ້າຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີປາຍທາງບໍ່ໄດ້ ມາ ທຳຕາມຂັ້ນຕອນນີ້ເລີຍ.

1). ຕິດຕໍ່ຫາທະນາຄານທັນທີ ເມື່ອຮູ້ວ່າທ່ານໂອນເງິນຜິດບັນຊີ.

2). ເຂົ້າໄປທີ່ທະນາຄານ ເພື່ອປະກອບເອກະສານ ແລະ ແຈ້ງຫຼັກຖານໃນການໂອນເງິນຂອງທ່ານ ຕໍ່ກັບພະນັກງານທະນາຄານ ເພື່ອດຳເນີນການກວດສອບ.

3). ທະນາຄານຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ກວດສອບຂໍ້ມູນ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພື່ອແຈ້ງຜົນໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບ ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ ຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານ.

*ກໍລະນີມີບັນຊີໂອນເງິນຜິດເຂົ້າມາໃນບັນຊີຂອງເຮົາ ເຮົາກະຄວນເຂົ້າໄປແຈ້ງ ໃຫ້ທາງທະນາຄານເຊັ່ນກັນ.

ຫາກມີບັນຊີໂອນເງິນຜິດເຂົ້າມາໃນບັນຊີ ແຕ່ບໍ່ຍອມສົ່ງເງິນຄືນ ຈະມີຄວາມຜິດຕໍ່ກົດໝາຍອາຍາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.