ປະກາດຮັບສະໝັກ ບໍລິສັດລາວ-ເອເຊຍ

????ປະກາດຮັບສະໝັກ ບໍລິສັດລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ.

*ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ໜ້າວຽກ: ຈັດອາຫານໃສ່ກ່ອງ.

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:-ເພດຊາຍ– ອາຍຸ 20-30 ປີ-ຮັບສະເພາະຜູ້ທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ– ລະດັບການສຶກສາຈົບມໍຕົ້ນຂື້ນໄປ.

– ເປັນຄົນມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.-ບໍ່ແພ້ອາຫານທະເລ,ບໍ່ແພ້ຊິ້ນຫມູ.– ສັນຍາໃນການເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແມ່ນ 3 ປີ(ສາມາດຕໍ່ໄດ້ອີກ2ປີອີງຕາມເງື່ອນໄຂ)

– ຫນ້າວຽກ: ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານລີໄຊໂຄ– ເງິນເດືອນພື້ນຖານປະມານ 186,496 ເຢນ.– ໂມງເຮັດວຽກ 23:00-8:00ໂມງເຊົ້າ/ພັກວຽກອາທິດ/1ມື້.

-ມີສະຫວັດດີການດີຕາມກົດຫມາຍແຮງງານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຊັ່ນ:ປະກັນສັງຄົມ,ປະກັນໄພອື່ນໆ-ບໍລິສັດມີທີ່ພັກໃຫ້ຢູ່.– ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ : ແຂວງໂອສະກ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

* ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫນ້າວຽກນີ້ແມ່ນສາມາດສອບຖາມສະໝັກໄດ້ທີ່ເບີ WhatsApp:020 5522 5688020 5929 6989ໂທ:021 260 588, 021 265 793

ຫຼື ຈະເຂົ້າມາສອບຖາມລາຍລະອຽດຕ່າງໆແລະສະຫມັກຢູ່ບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການ ຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຢູ່ຂ້າງຕະຫລາດເຊົ້າຊັອບປິ້ງມໍ ຮ່ອມ ມິນິບິກຊີ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:ໂທ: 021 260 588 , 021 265793 .

*ເອກະສານທີ່ຕ້ອງເອົາມາຫຼັງຈາກສໍາພາດຜ່ານມີ:

1.ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ2.ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ3.ສໍາເນົາໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ4.ພາດສະປອດ.

ສໍາພາດກັບນາຍຈ້າງຍີ່ປຸ່ນເດືອນ6.2022#ປີດຮັບຟອມສະຫມັກວັນທີ22.05 .2022

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *