ສະພາແຫ່ງຊາດ ອະນຸມັດໃຫ້ດັດປັບຫຼຸດ ອາກອນ ນ້ຳມັນ ແລ້ວ.

ສະພາແຫ່ງຊາດ ອະນຸມັດໃຫ້ດັດປັບຫຼຸດອາກອນຊົມໃຊ້ ໄລຍະຊົ່ວຄາວ.

1) ນໍ້າມັນກາຊວນ ດັດປັບຫລຸດຈາກ 21% ມາເປັນ 11%.

2). ນໍ້າມັນແອັດຊັງ ດັດປັບຫລຸດຈາກ 31% ເປັນ 15%.ໂດຍກຳນົດເວລາ 3 ເດືອນ, ແຕ່ຖ້າຫາກລາຄານໍ້າມັນຕະຫລາດໂລກຫຼຸດລົງ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເດີມ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *