ຂົວຢູ່ ເມືອງເລົ່າງາມ ຂົວສ້າງມາຫຼາຍປີຮັບນ້ຳໝັກຫຼາຍໂຕນ.

ຂົວຢູ່ ເມືອງເລົ່າງາມ ຂົວສ້າງມາຫຼາຍປີຮັບນ້ຳໝັກຈຳກັດຢູ່ແລ້ວ.

ແຕ່ກອ່ນກະບໍ່ມີລົດບັນທຸກໃຫຍ່ໝັກໆແບບນີ້.

ດງວນີ້ຂົວລຸ່ນກອ່ນເຈີລົດໝັກແບບນີ້ຫັກເກືອບທຸກຂົວ!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *