ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນ…!!! ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ.

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ (ຈຊພ) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 2016, ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 330 ຕື້ກີບ ເຊີ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ , ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນການຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຫຼາຍແຫ່ງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ,

ປະຈຸບັນ ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາພະນັກງານເພີ່ມ ຈໍານວນ 16 ຕໍາແຫນ່ງ, ປະຈໍາ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ໍາອີມູນ ທີ່ກໍາລັງຈະເປີດເປັນເຂື່ອນຜະລິດໃນ 2022 ເຊີ່ງເປັນເຂື່ອນທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 131 ເມກາວັດ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ດາກໂຈມ, ເມືອງ ດາກຈຶງ, ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ໍາກົງ3 ເຊິ່ງເປັນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ ທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 54 ເມກາວັດ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ວັງແຄນ , ເມືອງ ພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື.

ປະກາດຮັບພະນັກງານພະນັກງານ ຄວບຄຸມການຜະລິດ ຈໍານວນ 16 ຕໍາແຫນ່ງ ປະຈໍາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ໍາອີມູນ, ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ໍາກົງ 3, ແຂວງ ອັດຕະປືບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈາກັດ CHALEUN SEKONG ENERGY CO., LTDເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ໍາອີມູນ.

ແຕ່ ເມືອງ ແກງ, ແຂວງ ເຊກສ. Location Datang District Stan Policeຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ• ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມລາຍລະອຽດຫນ້າວຽກຕົວຈິງ ຫຼື ຕາມການ • ປະຕິບັດຫນ້າວຽກງານຕາມຫົວຫນ້າຈາານຍາມໄຟຟ້າແບ່ງປັນໃຫ້ ແລະ ມອບຫມາຍຈາກຫົວຫນ້າສາຍງານ ຫຼື ຜູ້ຈັການເຂື່ອນ…

ຈົດເລກກົງເຕີ, ຈົດ ບັນທຶກ ແລ້ວລາຍງານປະຈໍາວັນ ແລະຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການ: ລົງໃນບົດບັນທຶກປະຈໍາວັນໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງທີ່ຕົນຖືກຮັບຜິດຊອບ • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ວິສາວະກອນ ໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ, ໄຟຟ້າອີເລັກ ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ເປັນປະຈໍາ;

ໂຕນິກ ຫຼື ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ໍາ (ຖ້າຈົບການສຶກສາ ຈາກ ສສ • ລົງຕິດຕາມເອົາຂໍ້ມູນຕົວຈິງຂອງເຄື່ອງຈັກ ໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ ທີ່ຖືກ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈະພິຈາລະນາ ເປັນພິເສດ); ມອບຫມາຍໃຫ້ຫຼ້ອນຫນ້າທີ;ຮັບຜູ້ສະຫມັກທີ່ຮຽນຈົບໃຫມ່ ແຕ່ຖ້າມີປະສົບການເຮັດເປັນ • ກວດກາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອງຈັກ, ລະບົບໄຮດໂຣລິກ, ພະນັກງານ ຄວບຄຸມການຜະລິດຢູ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ມາກ່ອນ ຈະ.

ອຸປະກອນພາກໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນພາກກົນຈັກ ໃຫ້ ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານ ພິຈາລະນາ ເປັນພິເສດ; ຮັບຊາບທັນເວລາ ເພື່ອສັງລວມພາຍໃນທີມງານໃຫ້ລະອຽດຄົບຖ້ວນ; ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ: ຮັບຜິດຊອບຂຽນ Switching ໃນເມື່ອຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານ ແລະ ຮອງ• ສາມາດສື່ສານ, ອ່ານ, ຂຽນ, ຟັງ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມທີ່ເປັນ ພາສາ ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານບໍ່ຢູ່ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫນ້າວຽກທີ່ຂະແຫນງໄຟຟ້າຫວຽດນາມ/ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ; ແລະ ກົນຈັກ ຈະປະຕິບັດງານ ຫຼື ປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລ້ວ ສົ່ງ.

• ສາມາດນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີ ຫຼື Microsoft office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ; ໃຫ້ຫົວຫນ້າຂະແຫນງກວດກາຄືນຢ່າງລະອຽດ;• ເປັນຄົນຊື່ສັດ, ກະຕື້ລືລົ້ນຕໍ່ຫນ້າທີ່ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ຫ້າວຫັນ ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ເອົາປະສົບປະການ ຈາກ ຫົວຫນ້າ ແລະ ຮອງຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານ;

• ສໍາລັບຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີພູມລໍາເນົາຢູ່_04 ແຂວງພາກໃຕ້ ແມ່ນຈະຖືກ • ມີສະຕິເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໂມງເວລາເຂົ້າ-ອອກໃຫ້ທ່ວງທັນ ແລະ ບັນ… ພິຈາລະນາ ເປັນພິເສດຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ; ທຶກເວລາໃນເມື່ອເຄື່ອງຈັກ Trip ແລະ ພວກ Relay ຕ່າງໆບໍ່ທໍາງານ ຫຼືສາຍສົ່ງຖືກຕິດຂັດ ຕ້ອງລາຍງານຫົວຫນ້າ ກະໂດຍດ່ວນ • ຜູ້ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແມ່ນເຮັດວຽກຕາມການແບ່ງຈຸ (04/ຈຸ ໂດຍມີIGH ການສັບປ່ຽນກັນ). ຊຶ່ງມີຫນ້າທີ່ຮອບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານສາມາດ ດາວໂຫຼດແບບຟອມ ເຫຼືອຫົວຫນ້າຈຸ ໃນວຽກງານຕ່າງໆ;

ແລະ ສະຫມັກອອນລາຍ, ເບິ່ງລາຍ | ((ປີດຮັບສະຫມັກວັນທີ 15/05/2012)ລະອຽດຂອງຫນ້າວຽກ ຫຼື ສຶກສາ– ເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ນີ້ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈ ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ພວກເຮົາປະກາດ, ສາມາດສົ່ງໃບສະຫມັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມກັບປະກອບເອກະສານເຊິ່ງມີ: ຫນັງສືສະແດງຄວາມສົນໃຈ, ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ, ໃບປະກາດ.

ຕ່າງໆ ນໍາສົ່ງທີ່ຂ້າເຂົ້າ-ຂ້າອອກ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ, ອາຄານ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ, ຊັ້ນ 2, ຖະຫນົນ ຫນອງບອນ, ບ້ານ ຫນອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ່ ຫຼື ສົ່ງມາທາງອີເມລ: recruitment@csellergy.la | ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ສາມາເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ ເວບໄຊທ໌: www.csenergy.la | ຫຼື ໂທ: +856 21 4177 89 | +856 30 5594 492

(ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບຫາຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ເພື່ອເຂົ້າຮອບສໍາພາດເທົ່ານັ້ນ, ເອກະສານທີ່ສົ່ງແລ້ວ ບໍ່ສາມາດຂໍຄືນໄດ້).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *