ແມ່ຫນີປະລູກແລ້ວ.. ຕໍ່ໄປພໍ່ສິລ້ຽງລູກເອງ.

ແມ່ຫນີປະລູກແລ້ວ.. ຕໍ່ໄປພໍ່ສິລ້ຽງລູກເອງ.

ບໍ່ຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ລູກອົດກິນເດັດຂາດ.

ເປັນພາບທີ່ສະເທືອໃຈຂອງໃຜຫລາຍຄົນ ທີ່ພໍ່ມີໃຫ້ລູກ.

ຖືກເມຍປຍໃຫ້ຢູ່ກັບລູກສອງຄົນ.

ຍາມໄປເຮັດວຽກກະຕ້ອງພາໄປນຳ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *