ຂ່າວດີ ໄປເດີ ຮຽນຟຣີ.

ປະກາດຮັບສະໝັກເຂົ້າຮຽນຟຼີ40ວັນ ອາຊີບຊ່າງວິກຜົມ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກທັນທີ??

ສະຖານທີ່ຮັບສະໝັກເລະເປີດຮຽນ: ສູນຊາວໜຸ່ມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ??ຕັ້ງຢູ່:ບ້ານໂພນສະຫວ່າງເໜືອ ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄ້ອຍຫຼັກ6 ຫຼັງຊ່ວຍສາອາກອນ.

ເອກະສານປະກອບ:ກັອບປີ້ສຳມະໂນຄົວແລະໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຫຼືບັດປະຈຳຕົວກໍ່ໄດ້?? 0️20059595479 ?02096808444 ?020 97744249???ຮຽນຈົບ40ວັນແລ້ວ ບໍລິສັດ ລາວຄວາລີຕີມາຮັບເຂົ້າໄປເຮັດວຽກທັນທີ່.

ສະຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ:ບໍລິສັດລາວຄວາລີຕີ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ??ຕັ້ງຢູ່:ບ້ານອຸດົມວິໄລ ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕໍ່ໜ້າຕະຫຼາດຫຼັກ8ຮ່ອມທາງເຂົ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ.

ນະໂຍບາຍຕອນຮຽນໄລຍະ40ວັນມີດັ່ງນີ້:?‍??‍?ຮຽນຟຼີ ໄລຍະຮຽນ 40ວັນ ອຸປະກອນການຮຽນຟຼີແຕ່ບໍ່ມີເງິນເດືອນໃຫ້?ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່ຟຼູີພ້ອມເຄື່ອງບ່ອນນອນແລະເຂົ້າກິນຟຼີ3ຄາບແຕ່ບໍ່ມີອາຫານໃຫ້.

ນະໂຍບາຍລາຍໄດ້ຢູ່ບໍລິສັດລາວຄວາລີຕີມີດັ່ງນີ້:??ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນແຕ່1-3ເດືອນແມ່ນ 1,550,000ກີບ??ເງິນເດືອນເຮັດວຽກ4ເດືອນຂຶ້ນໄປແມ່ນ1,600,000ກີບ??ເງິນຜະລິດເລີ່ມຕົ້້ນ: 200,000-400,000ກີບ??ເງິນຜະລິດເຮັດໄດ້4ເດືອນຂຶ້ນໄປແມ່ນ:500,000-2,500,000ກີບ??ເງິນປການເຮັດວຽກຂຶ້ນໃຫ້ປີລະ25000ກີບເບີກໃຫ້ທຸກເດືອນ.

ນະໂຍບາຍການເປັນຢູ່ ຢູ່ບໍລິສັດລາວຄວາລີຕີສາຂາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດມີຫໍພັກໃຫ້ຢູຟຼີພ້ອມເຄື່ອງບ່ອນນອນໃຫ້ຟຼີ ໃຊ້ນ້ຳໃຊ້ໄຟຟຼີ ເຂົ້າກິນຟຼີ3ຄາບ ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງແອນັ່ງເຮັດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *