ເປີດຮັບສະໝັກແລ້ວ!!!

ເປີດຮັບສະໝັກແລ້ວ!!!

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຂະແໜງ: “ຕັດຫຍິບ”

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 020 2803 9811, 7668 9995

ໝາຍເຫດ: ປິດຮັບວັນທີ 30/03/2022

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *