ຂໍສະເໜີພາກລັດຊ່ວຍຫຼຸດລາຄານໍ້າມັນ ຜ່ານການຜ່ອນຜັນເກັບລາຍຮັບຕ່າງຯ.

ຂໍສະເໜີພາກລັດຊ່ວຍຫຼຸດລາຄານໍ້າມັນ ຜ່ານການຜ່ອນຜັນເກັບລາຍຮັບຕ່າງຯ.

ຂອງພາກລັດຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່.

ໂຄງສ້າງລາຄານຳ້ມັນ ກາຊວນຂອງລາວ.

1. ຕົ້ນທຶນນ້ໍາມັນນເຂົ້າ 9,807 ກີບ.

2. ພາສີ 490 ກີບ.

3.ອາກອນຊົມໃຊ້ 2,163 ກີບ.

4.ກອງທຶນບູລະນະທາງ 520 ກີບ.

5.ຄ່າບໍລິການແລະອື່ນໆ 1,530 ກີບຕົວຢ່າງລາຄາຈໍາຫນ່າຍຫນ້າປ້ຳ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 14,510 ກີບ.

ຂໍ້ມູນ ຈາກ 10 story.

ຂໍສະເໜີພາກລັດຊ່ວຍຫຼຸດລາຄານໍ້າມັນ ຜ່ານການຜ່ອນຜັນເກັບລາຍຮັບຕ່າງຯ.

ຂອງພາກລັດຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່.

ໂຄງສ້າງລາຄານຳ້ມັນ ແອັດຊັງຂອງລາວຕົ້ນທຶນນຳ້ມັນນຳເຂົ້າ 9,433 ກີບພາສີ 1,451 ກີບ.

ອາກອນຊົມໃຊ້ 3,363 ກີບ.

ກອງທຶນບູລະນະທາງ 520 ກີບ.

ຄ່າບໍລິການແລະອື່ນໆ 1,613 ກີບແລະ ຕົວຢ່າງລາຄາຂາຍນ້ຳມັນ ແອັດຊັງຫນ້າປຳ້ 16,380 ກີບ.

ຂໍ້ມູນ ຈາກ 10 story.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *