ຂ່າວດີ ໃຜວ່າງງານຮີບຟ້າວໄປສະໝັກດ່ວນ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງລໍຖ້າທ່ານຢູ່ ທີ່ບໍລິສັດ ໂຮຢາ ລາວ.

HOYA ບໍລິສັດ ໂຮຢາ ລາວ ຈໍາກັດບໍລິສັດ ໂຮຢາ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1941 ຢູ່ ເມືອງໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ,

Tຮຢ1 ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນໍາ ເຜະລິດເຄື່ອງມື ທາງ ດ້ານການແເມດເຊັ່ນ: ແກ້ວຕາເທຽມ, ຄອນແທັກເລນ, ກ້ອງສ່ອງໄນການຝາຕັດ ແລະ ເຄື່ອງມື ທາງເທັກໂນໂລຢີ ເຊັ່ນ: ເລນ ກ້ອງ, ເລນ ແວ່ນຕາ, LCD ແລະ ແມ່ນແກ້ວເກີນຄວາມ ຈໍາ (MEMORY DISR), ເຊີ່ງມີຫລາຍຮ້ອU ສາຂາໂນ ທົ່ວໂລກ.

ໃນປະຈຸພື້ນນີ້ ພວກເຮົາມີໂຮງງານ ການ ຜະລິດແຜ່ນແກ້ວເກມ ຄວາມ 1 (NEMORY DISK) ຢູ ຝ: ( Uດໃທ , ເກວຽດນາມ ແລະ ໄດ້ຂະຍາຍໂຮງງານການ ຜະລິດມາທິ ປະເທດລາວ (ໃນນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ)ເຊີງໄດ້ເປີດການ ຝະລັດແລ້ວໃນເດືອນເມສາ ປີ 2020 ເຝືນຕົ້ນມາ, ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງການເມື ວນຮ່ວມງານຈໍານວນ ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ, ແລະ ຫນື່ງໂມຕ່າ ແ IT ນຸ່ງທີ່ເມວກ ເຮົາຕ້ອງການຕາມລ: Uລະ Bຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

ປະກາດ ຮັບສະຫມັກງານພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງ:_

1. ວິສະວະກອນປະກັນຄຸນະພາບ (Quality Assurance Engineer) :

1ຕໍາແຫນ່ງ

2. ວິສະວະກອນການຜະລິດ(Production Engineer): 3ຕໍາແຫນ່ງ

3. ວິສະວະກອນ IT(Programmer Engineer) : 1cnuni)

4. ວິສະວະກອນຄວບຄຸມການຜະລິດ (Production control Engineer) : 1ຕໍາແຫນ່ງ

5. ວິສະວະກອນຊ້ອມບໍາລຸງ(Maintenance Engineer) : 2ciun).

6. ວິສະວະກອນຄວບຄຸມຄຸນະພາບ (Quality control of Engineer) : 1ຕໍາແຫນ່ງ

ເງື່ອນໄຂສະຫມັກ:

– ມີປະສົບການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 1-3 ປີ– ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ວິສະວະກໍາອຸດສາຫະກໍາ, ວິສະວະກໍາກົນຈັກ, ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ, ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ້ ເປັນຕົ້ນ.

– ສາມາດໃຊ້ Computer ແລະ ເມາສາອ້ງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ.

– ມະນຸດສໍາພັນດີ, ມີທັກສະໃນການສື່ສານຕິດຕໍ່ປະສານງານ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບສູງຫາກທ່ານສົນໃຈກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ www.lioya.com – IIOSA COIRPOICATION _.

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ຕັ້ງຢູ່ A-04. ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ, ບ້ານ ນາໂນ (ທາງ 450 ປີ ຕັດໄປຫາ ຫຼັກ21). ເມືອງໄຊເສດຖາ,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 221 044- 021 221 045 CV uru gwɔ: hlao.recruit.hr@hoya.com ກ່ອນວັນທີ 15 ມີນາ 2022 (ການສໍາພາດພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *