ກຳນົດເວລາການອອກໃບຕາດິນແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 90 ວັນ.

ກຳນົດເວລາການອອກໃບຕາດິນແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 90 ວັນທາງລັດຖະການ.ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ.

ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ່ວຍການກຳນົດມາດຖານດ້ານບໍລິການ ໃນການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ ອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ລົງວັນທີ 14ກັນຍາ 2014..​ໃນມາດຕາ ທີ 2. ມາດຖານດ້ານເວລາໃນການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ,​ ອອກໃບຕາດິນອລະການຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ

ຂໍ້ 2.​1 ການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ແບບສະເພາະດອນໃຫ້ສະເລັດພາຍ 90 ວັນລັດຖະການ.​

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *