ເຈົ້າ​ຫນ້າທີ່ ຈັບຊາວຈີນລັກເຂົ້າເມືອງແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ເຈົ້າ​ຫນ້າທີ່ ຈັບຊາວຈີນລັກເຂົ້າເມືອງແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ອ້າຍນ້ອງຈັດການລຽບຕາມຊາຍແດນ,ຊາວຈີນລັກເຂົ້າເມືອງແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ໂດຍມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາຍໃນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືແຕ່ອ້າຍນ້ອງທີ່ປະຕິບັດການບໍ່ໄດ້ສົນໃຈກັບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວສະນັ້ນຈຶ່ງສາມາດຈັບກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *