ໃຜວ່າຜູ້ຍິງອ່ອນແອ ກາບນ້ຳໃຈຄວາມຮັກຊາດຂອງຜູ້ຍິງຢູເຄຼນ.

ໃຜວ່າຜູ້ຍິງອ່ອນແອ ກາບນ້ຳໃຈຄວາມຮັກຊາດຂອງຜູ້ຍິງຢູເຄຼນ.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ ຂໍໃຫ້ສົງຄາມຢຸດຕິກ່ອນທີ່ຈະເກີດການເສຍຫາຍຫຼາຍໄປກວ່ານີ້້

ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນຜຸ້ບໍລິສຸດທີບໍ່ກຽວຂ້ອງກັບສົງຄາມຈົ່ງຢູ່ລອດປອດໄພ

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *