ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການ ປັບປຸງລາຄາຄ່າບໍລິການຫ້ອງພິເສດແລະ ຫ້ອງນອນທໍາມະດາ

ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022 ນີ້ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດອອກຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການ ປັບປຸງລາຄາຄ່າບໍລິການຫ້ອງພິເສດແລະ ຫ້ອງນອນທໍາມະດາ ຂອງແຕ່ລະພະແນກການ ດັ່ງນີ້:

– ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການ ປັບປຸງລາຄາຄ່າບໍລິການຫ້ອງພິເສດແລະ ຫ້ອງນອນທໍາມະດາ

1. ລາຄາຫ້ອງພິເສດ, ພະແນກບໍລິການພິເສດ (ຊັ້ນ/08):– VVIP = 1.200,000 ກີບ/ຫ້ອງ/ມື້(ມີ 2 ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງຄົນເຈັບ ແລະ ຫ້ອງພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບ)– VIP = 800,000 ກີບ/ຫ້ອງ/ມື້(ມີ 01 ຫ້ອງນອນ)

2.ຫ້ອງພິເສດຂອງແຕ່ລະພະແນກ:– VIP _ = 250.000 ກີບ/ຕຽງ/ມື້ ( ມີ 01 ຫ້ອງ ແລະ ມີ 02 ຕຽງ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງມີ ຕູ້ເຢັນ ແລະ ໂທລະທັດ)

– VIP = 150.000 ກີບ/ຕຽງ/ມື້ ( ມີ 91 ຫ້ອງ ແລະ ມີ 02 ຕຽງ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງບໍ່ມີຕູ້ເຢັນ ແລະ ໂທລະທັດ)– ຫ້ອງທໍາມະດາ = 50,000 ກີບ/ຕຽງ/ມື້

ມາດຕາ II ມອບໃຫ້ພະແນກບໍລິການພິເສດ, ບັນດາພະແນກ 33 ພະແນກ ແລະ 01 ສູນ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມຫນ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ

ມາດຕາ III ຂໍ້ຕົກລົງສະບົບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *