ເສືອປ່າ​ໃນລາວ ຕອນນີ້ສູນພັນໄປແລ້ວ

🐯 ນໍາເສືອທີ່ສູນພັນ ຄືນສູ່ຜືນປ່າໃນ ສປປ ລາວ ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້

ຖ້າຫາກຫຼາຍພາກສ່ວນຮ່ວມມືກັນ ແລະ ອົງການ WWF-Laos ກໍ່ພ້ອມທີ່ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຕໍ່ພາລະກິດດັ່ງກ່າວ ແລະ ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາລັງເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈົນຮອດປີ 2025

ໃນນັ້ນລວມມີ ແຜນການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ຕໍ່ການນໍາເສືອປ່າ ຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ ໃນລາວເຮົາ ທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍເປັນຖິ່ນອາໄສຂອງປະຊາກອນເສືອຈໍານວນຫຼາຍ.

🐯 ສປປ ລາວ ຄືໜຶ່ງໃນ 13 ປະເທດ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຫຼື ທີ່ອາໄສຂອງເສືອປ່າ ທີ່ຍັງມີຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແຕ່ ເສືອປ່າທີ່ເຄີຍມີ ຕອນນີ້ອາດສູນພັນໄປແລ້ວ

ເພາະຈາກການຄົ້ນຫາ ຜ່ານການຕັ້ງກ້ອງດັກຖ່າຍ ແລະ ທາງວິທະຍາສາດ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ຕະຫຼອດໄລຍະ ເກືອບ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ

ແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ພາບຈາກກ້ອງດັກຖ່າຍ, ຫຼື ເວົ້າໄດ້ວ່າ ເສືອອາດຖືກລ່າ ຈາກການໃສ່ແຮ້ວ ແລະ ອາດສູນພັນຈາກຜືນປ່າ ຂອງລາວເຮົາໄປແລ້ວ.Cr: WWF-Lao

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *