ແມ່ໆອ່ານໃຫ້ຈົບ..!!ເດັກນ້ອຍມັກຮ້ອງໄຫ້ຍາມກາງຄືນ ຫຼື ສະເອີ໋ ໃບພູຊ່ວຍໄດ້ລອງເຮັດເບິ່ງເດີ້

ຄຸນຂອງພືດເດັກເປັນອາການນີ້ ລອງໃຊ້ສູດນີ້ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໂດຍ:ສູດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຕົ້ານົມໃຫຍ່ຂື້ນພາຍໃນ 5 ວັນ! ລາຍລະອຽດມີທີ່ນີ້.

ຂໍເອົາລົງອີກເທື່ອເດີສຳລັບຄູນປະໂຢດຂອງໃບພູສຳລັບລູກນ້ອຍຢຸ່ບ້ານ…ອ່ານຈົບກ່ອນຖາມຈຮ້າ ແລະ ເກັບໄວ້ເດີເພື່ອເປັນບົດຮຽນ.

1. ເດັກມັກຮ້ອງໄຫ້ກາງຄືືນແມ່ນໄຫ້ເອົາໃບພູຂາງໄພແລ້ວປົກບ່ອນສະບືລູກແລ້ວປະຄົບທ້ອງແມ່ແຕ່ໄ້ລະວັງຄວາມຮ້ອນເດີຫລືໄຫ້ແມ່ຕຳແລ້ວປະຄົບໄສ່ກົ້ນ ແຂນ ຂາຍົກເວ້ນບ່ອນເປັນແຜເດີ.

2. ເດັກມັກສະເອີ້ແມ່ນຂາງໄຟພໍອູ່ນອູ່ນປົກຄະມ່ອມແປບດຽວກະເຊົາເອັງ.

3. ເປັນຢາແກ້ປວດ ເດັກເຈັບບ່ອນໄດແມ່ນເອົາໃບພູຕຳແລ້ວປະຄົບບ່ອນລູກເຈັບຍົກເວ້ນບ່ອນແຜເັປນ.

4. ປົວຍື່ງທອ້ງ-ເອົາໃບພູຂາງໄຟແລ້ວປົກທ້ອງລູບແຕ່ເທີງລົງລູ່ມປະມານ 10-15 ຄັ້ງແຕ່ໄຫ້ລະວັງຄວາມຮ້ອນເດີ.

5. ປົວເດັກອອ່ນໄອ-ເອົາໃບພູຂາງໄຟພໍອູ່ນແລ້ວປົກເອີກລູກ..

6. ປົວອາການເປັນຫລືນ ແມ່ນເອົາໃບພູຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນແລ້ວອາບຫລືລ້າງໄຫ້ລູກ.

7. ປົວຕັນດັງ -ເອົາໃບພູຂາງໄຟແລ້ວໄຫ້ລູກດົມມື້ລະ2-3ຄັ້ງດ້ວຍໃຈຮັກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.