ກໍລະນີສຶກສາ ຄົນເຈັບ ຜີເຂົ້າ ຫຼື ເປັນຫຍັງ? ໝໍດູບອກວ່າອາການແບບນີ້ແມ່ນຜີເຂົ້າ ຫຼື ຜີເຮັດໃຫ້.

ເມື່ອວັນທີ 24 ມັງກອນ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າ

ມີຄົນເຈັບຮ້ອງໄຫ້ໂຫຍຫວນດ້ວຍຄວາມທຸກທໍລະມານ ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາລົງມາເບິ່ງວ່າ ເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ແດ່ ໃນຖານະສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ.

ຂະນະນັ້ນເຮົາກໍຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າ ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອຫຼືບໍ່?.

ພວກເຮົາກໍພາກັນໄປເບິ່ງ ພໍໄປຮອດແລ້ວ ເຫັນສະພາບເຮືອນຂອງຄົນເຈັບ ເຊິ່ງເປັນເຮືອນກໍ່ຊັ້ນດຽວ ຝາເຮືອນຍັງບໍ່ໄດ້ໂບກປູນ ຕັ້ງຢູ່ແຄມທາງ ມີຫຼັງຄາ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ ເປັນສີແດງຈາກຂີ້ຝຸ່ນ ເພາະລົດແລ່ນຜ່ານໄປມາ.

ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ສຽງທຳອິດທີ່ໄດ້ຍິນ ຄືສຽງຂອງຄົນເຈັບຮ້ອງທຸລົນທຸລາຍ ຢູ່ຊື່ບໍ່ເປັນເຫມືອນຄົນຂາດຢາເສບຕິດ ຕົວຈ່ອຍ ແລະ ເບິ່ງບໍ່ຄ່ອຍມີແຮງ ມີພໍ່ ແລະ ອ້າຍຕ້ອງໄດ້ຄ່ອຍຄຸມຈັບແຂນຈັບຂາ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ກ່ອນຫນ້າລາວບໍ່ໄດ້ມີອາການຮ້າຍແຮງແບບນີ້ ເມຍຂອງລາວກໍ່ຍັງເບິ່ງປົກກະຕິດີ.

ຜູ້ເປັນອ້າຍເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ມີຄັ້ງໜຶ່ງນ້ອງຮ້ອງໄຫ້ເຈັບປວດແບບນີ້ ແລ້ວເອົາກັນໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ກວດຫຍັງຊ້ຳ ລາວຮ້ອງໄຫ້ເຈັບຢູ່ຫນ້າປະຕູ ສ່ວນໝໍຢູ່ໃນຫ້ອງ ແຕ່ເພີ່ນບອກວ່າ ນ້ອງຂ້ອຍເປັນໂຄວິດ ຖ້າລາວຕິດໂຄວິດ ພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຢູ່ນຳກັນກໍ່ຕ້ອງຕິດແລ້ວ.

ແລະ ຈາກການຊອບຖາມຜູ້ເປັນແມ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເມື່ອສອງເດືອນກ່ອນ ຄົນເຈັບ ແລະ ເມຍ ເຄີຍໄປກວດຢູ່ໂຮງຫມໍແລະພົບວ່າມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ທ່ານໝໍນັດໄປກວດອີກແຕ່ບໍ່ໄດ້ໄປ ອາດຈະດ້ວຍຄວາມບໍ່ຮູ້ ຄິດວ່າຕົວເອງຍັງແຂງແຮງດີຢູ່ ຫຼື ອາດຈະຢ້ານວ່າຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍ ໝໍຄືຈະບໍ່ກວດໃຫ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ກ້າໄປກວດອີກ.

ຈົນແກ່ຍາວເວລາມາຮອດປັດຈຸບັນຄົນເຈັບກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍຕາມທີ່ນັດ ທີ່ຜ່ານມາທາງຄອບຄົວ ເບິ່ງກັນ ແລະ ຮັກສາຕາມອາການ ໂດຍຢາພື້ນເມືອງ ຜູ້ເປັນແມ່ບອກກັບພວກເຮົາອີກວ່າ ເຄີຍໄປດູຫມໍ ໝໍດູບອກວ່າອາການແບບນີ້ແມ່ນຜີເຂົ້າ ຫຼື ຜີເຮັດໃຫ້.ຈາກເລື່ອງລາວທີ່ເລົ່າມານັ້ນ ທ່ານ ຄິດວ່າ ຄົນເຈັບ ຜີເຂົ້າ ຫຼື ເປັນພະຍາດຫຍັງທາງການແພດ ?

ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ໂຊກດີແລ້ວ ຕອນນີ້ທາງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດໄດ້ສົ່ງຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍ ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັກສາທີີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ໄປ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *