ເປັນພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ

ເປັນພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ

ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມເດັກນ້ອຍປະມານ2ປີບໍ່ຄວນໃຫ້

ເຂົາຮ່ວມໃນວົງເຫຼົ້າ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຫ້ສະແດງພຶດຕິກຳແບບນີ້.

ຂໍໃຫ້ພາກັນສ້າງຈິດສຳນຶກຄືນໃໝ່

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *