WHO ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຍົກເລີກບາງແຜນການພັກຜ່ອນ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄິດສະມາດ ແລະ ປີໃຫມ່ສາກົນ.

ວັນທີ 21 ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, BBC ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO)

ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຍົກເລີກບາງແຜນການພັກຜ່ອນ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄິດສະມາດ ແລະ ປີໃຫມ່ສາກົນ. ເພື່ອ​ປ້ອງກັນສຸຂະພາບຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WHO ກ່າວວ່າ: “ການຍົກເລີກງານສະຫຼອງປີໃຫມ່ ດີກວ່າຊີວິດຖືກຍົກເລີກ” ທັງນີ້ ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ “ໄວ້ຄ່ອຍສະຫຼອງ ດີກວ່າສະຫຼອງແລ້ວ ມາເສຍໃຈນຳຫຼັງ”

ໂດຍໃນຂະນະນີ້, ມີຫຼາຍປະເທດ ໄດ້ຍົກເລີກງານສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃຫມ່ແລ້ວ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ?? https://www.bbc.com/news/world-59733716

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *