ພະນັກງານທະຫານ ມີ 86 ກໍລະນີ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະຈຳວັນ 17/12/2021 ຕາມສະຖານທີ່ ່ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ. 914 ກໍລະນີ

1. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 124 ກໍລະນີ (ໂຮງຮຽນ , ່ ປກສ: 113, ວິທະຍາຄານຕໍາຫຼວດປະຊາຊົນ: 2) ,

2. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 86 ກໍລະນີ (ວິທະຍາຄານເຕັກ ່ ນີກກອງທບ: 19, ກອງ 306: 16, ໂຮງຮຽນທິດສະດີ | ກອງທັບ: 12)_

3. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 67 ກໍລະນີ ່່.

4. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 52 ກໍລະນີ.

5. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 47 ກໍລະນີ.

6. ພະນັກງານລັດ ມີ 47 ກໍລະນີ.

7. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 35 ກໍລະນີ.

8. ກໍາມະກອນ ມີ 33 ກໍລະນີ ່່

9. ໂຮງງານ ມີ 16 ກໍລະນີ (ໂຮງງານ PF: 5, ໂຮງງານ , ່ຕໍາຫຼຸກໂພນປາເປົ້າ: 4, ໂຮງງານຟ້າຟ້ານາບົງ: 2,ໂຮງງານທີໂອ: 1)

10. ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 5 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ ມະໂຫສົດ: 5)

11. ຄົນຂັບລົດ/ຄົນສົ່ງເຄື່ອງ ມີ 2 ກໍລະນີ

12. ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ມີ 1 ກໍລະນີ.

13. ນັກບວດ ມີ 1 ກໍລະນີ ຈາກວັດໂພນປ່າເປົ້າ ່່

14. ຫວ່າງງານ ມີ 147 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 15 )

15. ເດັກ ມີ 22 ກໍລະນີ

16. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 19 ກໍລະນີ.

17. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 209 ກໍລະນີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *