ມາເວົ້າທຸກປະເດັນ..!

ມາເວົ້າທຸກປະເດັນ..!

ມາເວົ້າທຸກປະເດັນ..! ທີ່ໄດ້ເຮັດໄປໃນມື້ນັ້ນ ວິນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຜິດຫວັງຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຫວັງຂອງລູກຄ້າ

ມື້ນີ້ວິນຈະ ມາຂໍໂທດລູກຄ້າຈາກໝາກຫົວໃຈຂອງວິນ ແລະ ວິນຍ້ອມຮັບວ່າ ວິນ ໄດ້ເຮັດຜິດໄປ.

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *