ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ແຈ້ງການດ່ວນ

ຄະນະສະເພາະກິດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການ ດັ່ງນີ້: 1. ມາດຕະການຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ:

1.1 ສືບຕໍ່ປີດການຮຽນການສອນໃນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍໃນເມືອງ, ເຂດທີ່ມີການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໃນຊຸມຊົນ; 1.2 ສືບຕໍ່ປີດສູນກິລາໃນຮົ່ມ ແລະ ກາງແຈ້ງທຸກປະເພດ ລວມທັງ ຫ້າມຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາທຸກປະເພດ ແລະ ຫ້າມອອກກໍາລັງກາຍຕາມສວນສາທາລະນະຕ່າງໆ ຢູ່ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ມີການລະບາດໃນຊຸມຊົນ;

1.3 ຫ້າມຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ, ສໍາມະນາຕ່າງໆ ແບບເຊິ່ງຫນ້າ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ/ນະຄອນ ແລະ ເຂດທີ່ມີການລະບາດ ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ;

1.4 ຫ້າມພະນັກງານທີ່ອາໄສໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດໃນຊຸມຊົນ, ຜູ້ທີ່ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ (C1) ແລະຫ້າມພະນັກງານ-ຄູອາຈານເພດຍິງທີ່ຖືພາມາປະຈໍາການ, ໃຫ້ຈັດຕັ້ງກັນເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ, ອີເມວ, ລະບົບປະຊມທາງໄກ ແລະ ວິທີການອື່ນທີ່ເຫມາະສົມ;

1.5 ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ທີ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອແມ່ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນລາຍງານຕໍ່ຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງຮີບດ່ວນ, ໃຫ້ເຝົ້າ ລະວັງພ້ອມທັງຈໍາກັດບໍລິເວນຕົນເອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖ້າມີຂໍ້ສົງໄສໃຫ້ປຶກສາສາຍດ່ວນ 165 ຫຼື 166 ຫຼື 020 5406 6777 ໂດຍທັນທີ;

1.6 ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຊຸມແຊວສັງສັນ ແລະ ຈັດງານລ້ຽງທຸກປະເພດ-ທຸກຮູບແບບ ພາຍໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ,ສະຖານການສຶກສາ, ຫໍພັກລວມຂອງພະນັກງານ-ຄູອາຈານ, ຫໍພັກລວມຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ສະຖານທີ່ອອກກໍາລັງກາຍ-ຫຼິ້ນກິລາກາຍຍະກໍາ ແລະ ຫ້າມຈໍາຫນ່າຍເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າທຸກປະເພດໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ;

1.7 ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາໃນຫໍພັກ ກິນເຂົ້າລວມກັນໃນໂຮງອາຫານ ຫຼື ໃນຫໍພັກ ແລະ ຫ້ອງພັກ, ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຫໍພັກ ຊີ້ນໍາ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃນຫ້ອງ (ໃຫ້ກິນຜູ້ດຽວ); ສໍາລັບຮ້ານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນ ໃຫ້ຊື້ກັບໄປກິນຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ບໍ່ໃຫ້ນັ່ງກິນຢູ່ຮ້ານອາຫານ; ຍົກເວັ້ນສະຖານການສຶກສາ ທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ;

1.8 ໃນແຂວງທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ລະດັບ 3, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ,ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ອາໄສຢູ່ຫໍພັກ ອອກນອກສະຖານທີ່ໃນເວລາຮຽນ ຫຼື ກັບຄືນເມືອຢາມຄອບຄົວ ໃນຊ່ວງ ພັກຮຽນ, ວັນເສົາ-ອາທິດ ຫຼື ວັນພັກລັດຖະການຕ່າງໆ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແລະ ຫມູ່ເພື່ອນຈາກພາຍນອກເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມນັກສຶກສາໃນສະຖານການສຶກສາຢ່າງເດັດຂາດ, ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນມອບໃຫ້ສະຖານການສຶກສາພິຈາລະນາຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

2. ມາດຕະການສືບຕໍ່ຜ່ອນຜັນ

2.1 ໃຫ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ການສຶກສາສົ່ງ, ການສຶກສາຄູ, ພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແບບເຊິ່ງຫນ້າປົກກະຕິ ຫຼື ແບບປະສົມປະສານ ຫຼື ຮູບແບບທີ່ເຫມາະສົມ ຢູ່ເຂດທີ່ບໍ່ມີການລະບາດ ໃນຊຸມຊົນ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

2.2 ໃນເມືອງ ແລະ ເຂດ ທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຊຸມຊົນ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດການຮຽນການສອນແບບທາງໄກ ແລະແບບປະສົມປະສານ; ຖ້າຫາກສະຖານການສຶກສາໃດທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ແລະສະຫມັກ ໃຈຈະດໍາເນີນການຮຽນການສອນແບບເຊິ່ງຫນ້າ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ ຕາມມາດຕະການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາ ການເປີດຮຽນທີ່ປອດໄພໃນສະຖານການສຶກສາ ຈາກຄະນະສະເພາະກິດໃນຂັ້ນຂອງຕົ້ນ ໃນເມື່ອສະຖານການ ສຶກສາໃດຫາກໄດ້ຜ່ານເກນການປະເມີນ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂື້ນໄປ ຈຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທົດລອງເປີດຮຽນແບບເຄິ່ງຫນ້າ ເປັນແຕ່ກໍລະນີໄປ;

2.3 ໃຫ້ເປີດບໍລິການສູນກິລາໃນຮົ່ມ, ກິລາກາງແຈ້ງ ແລະ ຍ່າງອອກກໍາລັງກາຍ ໃນເມືອງ/ນະຄອນ ແລະ ແຂວງ ທີ່ບໍ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຊຸມຊົນ ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນສູນກິລາທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປີດ ກິດຈະການຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຫ້າມຈໍາຫນ່າຍເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າຢ່າງເດັດຂາດ;

2.4 ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ສໍາມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມແບບເຊິ່ງຫນ້າ ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ເກີນ 50 ຄົນ, ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ສັກວັກຊີນຄົບໂດສ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 01 ແມັດຂຶ້ນໄປ, ວັດແທກອຸນຫະພຸມ, ຫມັ່ນ ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ແລະ ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັ່ງ ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ກວດຫາເຊື້ອພະຍາດ COVID-19. ກໍລະນີຈະຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ຕ່າງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ດັ່ງກ່າວລ່ວງຫນ້າ;

2.5 ອະນຸຍາດໃຫ້ຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໃຫມ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍນໍາໃຊ້ 1 ໃນ 3 ຮູບແບບ ຫຼື ປະສົມປະສານກັນຄື: ການສອບເສັງແບບເຊິ່ງ ຫນ້າ, ການສອບເສັງຮູບແບບທາງໄກ (ອອນລາຍ) ແລະ ຄັດເລືອກອີງໃສ່ຄະແນນຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ COVID-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

3. ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

3.1 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບຮອງມາດຕະການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາການເປີດຮຽນທີ່ປອດໄພໃນສະຖານການສຶກສາ ເພື່ອທົດລອງເປີດ ການຮຽນການສອນແບບເຊິ່ງຫນ້າໃນສະຖານການສຶກສາທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ສະຫມັກໃຈ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ປີສຸດທ້າຍຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ເຂດທີ່ມີການ ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ການປະເມີນຂອງຄະນະສະເພາະກິດໃນຂັ້ນຂອງຕົນ;

3.2 ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັ້ນ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທຸກຄົນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ລະບຸໃນຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 1494/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2021, ແຈ້ງ ການຂອງຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ/ ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

3.3 ສໍາລັບສະຖານການສຶກສາທີ່ເປີດຮຽນແບບເຊິ່ງຫນ້າ, ໃຫ້ຕັ້ງຈຸດກວດວັດອຸນຫະພູມກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ, ໃຫ້ມີເຈວລ້າງມື ໃນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ ແລະ ໃນຫໍພັກ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູ-ອາຈານຕ້ອງໃສ່ຜ້າປິດປາກດັງ ຕະຫຼອດເວລາ, ເວລາຮຽນໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປ, ເວລາປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 2 ແມັດ ຂຶ້ນໄປ; ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກໍາຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ ຫຼື ກິດຈະກໍາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ທີ່ມີຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ເກີນ 50 ຄົນ;

3.4 ໃນເວລາຢູ່ໂຮງຮຽນຖ້າເຫັນວ່ານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ມີອາການຄ້າຍຄືການຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ເຊັ່ນ: ມີອຸນຫະພູມສູງເກີນ 37,5°, ໄອ, ເຈັບຄໍ, ເຈັບຫົວ ໃຫ້ແຍກຜູ້ກ່ຽວໄປໄວ້ຫ້ອງ ປະຖົມພະຍາບານ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສໍາພັດໃກ້ຊິດກັບຫຼາຍຄົນ ແລະ ໃຫ້ໂທປຶກສາເບີສາຍດ່ວນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 165, 166 ແລະ ລາຍງານຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນຂອງຕົ້ນດ່ວນ;

3.5 ມອບໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການສະຫນອງຂໍ້ມູນຕົວເລກນັກຮຽນນັກສຶກສາ ທີ່ເປັນກຸ່ມເປົ້າຫມາຍສັກຢາວັກແຊງຂອງຂະແຫນງສາທາລະນະສຸກ ຕາມແຈ້ງການ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສະບັບເລກທີ 1295/ສທ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2021;

3.6 ມອບໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັ້ນ ຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການສະບັບນີ້ເປັນອັນລະອຽດ, ເພີ່ມທະວີ ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫລຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບ ຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ລາຍ ງານໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊາວ ກ່ອນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2021.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງການມາຍັງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນເພື່ອຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການ ສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.