ປາໂທ້ ກ້ວຍ 30 ໂຕນ

ປາໂທ້ ກ້ວຍ 30 ໂຕນສົ່ງອອກບໍ່ໄດ້ຈົນໄດ້ແຈກຟຣີ.

ສົ່ງອອກບໍ່ໄດ້ຈົນໄດ້ແຈກຟຣີ.

ສາມາດໄປຂົ່ນເອົາເອງຕາມກຳລັງແຮງທີ່ຢາກໄດ້.

ລົດເຂົ້າມາໃນເມືອງບໍ່ໄດ້ປ່ຽນບອນໄປເອົາຢູ່ບ້ານຖ້ຽວເມືອງໄຊແຂວງອຸດົມໄຊ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *