ເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 361 ຄົນ ໃນນະຄອນຫລວງ.

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 361 ກໍລະນີ.

1. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 43 ກໍລະນີ (ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ນ: 4, ຕະຫຼາດສວນມອນ: 3, ຕະຫຼາດລາວອ໋ກຊີ:

2, ຕະຫຼາດສະພານທອງ: 1, ເຈມາກໂພນຕ້ອງ: 1, Mini Big C ສີໄຄ: 1).

2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 30 ກໍລະນີ ( ຄູ ອາຈານ: 2 ກໍລະນີ)

3. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 19 ກໍລະນີ (ກອງບັນຊາການ – ເມືອງສີໂຄດ: 3, ທະຫານເມືອງສີສັດຕະນາກ: 1) , ່

4. ໂຮງງງານ ມີ 16 ກໍລະນີ ( ໂຮງງານ CKL: 13, ໂຮງ ່ ງານກຽນວິໄລ: 2, ໂຮງງານທຣີໂອ: 1)

5. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 13 ກໍລະນີ (514: 3, ປກສ ນະຄອນຫລວງ: 2)

6. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ໂຄງການ ມີ 9. ່ກໍລະນີ (ບໍລິສັດມະຫະທຶນເຊົ່າສິນເຊື່ອ: 2, ລັດ |ວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ: 1, ບໍລິສັດ Systemic IT solution: 1, ບໍລິສັດ IMC: 1, ບໍລິສັດ SKC: 1, ສັດຊ້າງລາວ ອອກແບບກໍ່ສ້າງ: 1 )

7. ຮ້ານຂາຍຢາ /ຄລີນິກເອກະຊົນ ມີ 6 ກໍລະນີ (ຮ້ານຂາຍຢາ | ຄໍາຕັນ: 4, ຄຣີນິກບົວທອງ: 1, ຮ້ານຂາຍຢາໃສສະອາດ: 1)

8. ພະນັກງານໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານ ມີ 6 ກໍລະນີ (ຮ້ານຫມີ , ່ເປັດກ້ຽວ: 5, ຮ້ານ green house: 1)

9. ພະນັກງານລັດ ມີ 4 ກໍລະນີ ່

10. ພະນັກງານແພດ ມີ 2 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ: 1. ແລະ ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ: 1) ່

11. ກໍາມະກອນ ມີ 9 ກໍລະນີ ( 1 ກໍລະນີລະບຸວ່າເຮັດວຽກ

ກໍ່ສ້າງຢູ່ໂຮງຮຽນເພຍວັດ)

12. ຫວ່າງງານ ມີ 35 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 6)

13. ເດັກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ມີ 13 ກໍລະນີ

14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 91 ກໍລະນີ,

15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 65 ກໍລະນີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.