ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 11 ກໍລະນີ

1. ນັກໂທດຈາກຄາຍຄຸມຂັງນາໃຫ ມີ 64 ກໍລະນີ.​ 2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 43 ກໍລະນີ ນັກສຶກສາໂຮງຮຽນນາຍ10: 3, ຄູອາຈານ: 1. ກໍລະນີ)

3. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ – 31 ກໍລະນີ (ຕະຫຼາດຂຸດສາມບາດ: 2, ຕະຫລາດອິດຊີ: 2, ຕະຫຼາດສະພານທອງ: 1,ຕະຫຼາດໂນນຄໍ: 1, ຕະຫຼາດໄຮ່ຄຳ: 1)

4. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 17 ກໍລະນີ (ກົມເຄມີ: 1, ໂຮງຫນໍ 103: 1) 5. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ໂຄງການ ມີ 16 ກໍລະນີ (ໂຄງການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ: 1, ບໍລິສັດ | ສີສົມບັດສິນເຊື້ອ: 1, ບໍລິສັດໂຊກດີການຢາ: 1, ບໍລິສັດ SOA: 2, ST ການຄາ: 1, ບໍລິສັດມະຫາ ,ທືນ: 1, )

6. ໂຮງງານ CKL ມີ 16 ກໍລະນີ. 7. ພະນັກງານລັດ ມີ 12 ກໍລະນີ (ກະຊວງຍຸດຕິທໍາ: ່_1, ກະຊວງພາຍໃນ: 1, ສະຫະພັນກໍາມະບານ ນຄຫຼ:1, ໄອຍະການສານປະຊາຊົນ: 1, ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ: 1, ກົມມາດຕາການວັດແທກ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ | ແຮ່: 1)

8. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 11 ກໍລະນີ (ປກສ ກຸ່ມ4 ໂພນ,ຕ້ອງ: 1, ກອງບັນຊາການ ປກສ ນຄຫຼ: 1, ປກສ ໄຊ| ທານີ:1) 9. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 7 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ: 2 (ໂຮງເຢັນ ແລະ ສ່ງເຄືອງ), ໂຮງຫມໍເສດຖາ: 1 (ບໍລິຫານ ການແພດ), ໂຮງເຫມມິດຕະພາບ: 1 (ພ/ງ ອະນາໄມ), ໂຮງ.ຫນໍ່ເມືອງໄຊທານີ: 2, ກູ້ໄພ: 1)

10. ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ມີ 1 ກໍລະນີ 11. ຄລີນິກເສີມຄວາມງາມ ມີ 1 ກໍລະນີ (ບໍ່ລະບຸຊື່), 12. ຫວ່າງງານ ມີ 41 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 3) : 13. ເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ມີ 7 ກໍລະນີ 14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 63 ກໍລະນີ

15. ບໍລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 59 ກໍລະນີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *