ແຊຣເອົາບຸນເດີ້! ສູດຢາພື້ນພື້ນເມືອງ ດີເຈັບຄໍ ແລະ ດີເຈັບຫົວ (ມີຄລິບ)

ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ເລັກໆນອ້ຍໆ ລອງໄດ້ບໍ່ເສຍຫາຍປອດໄພ100%(ບໍ່ຜານອຢຮັບປະກິນແລ້ວບໍ່ຕາຍ)ບໍ່ແພ້ສຸຂະພາບໃດໆ.

ສ່ວນປະກອບມີ:ຂີງ,ຫົວກະທຽມ,ໝາກໜາວ.

ວິທີໃຊ້: ຝັງໃຫ້ຈົບຕາມຄຮີບວີດີໂອຂາ້ງເທີ້ງເດີ.

(ຄລິບ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.