ໄຊສົມບູນ ເລີ່ມຫນັກແລ້ວ ເພີ່ມ 21 ຄົນ

– ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 207 ຄົນ ຊຸມຊົນຫມົດ

– ແຂວງຫຼວງພະບາງ 41 ຄົນ

– ສະຫວັນນະເຂດ ບວກໃໝ່ 22 ຄົນ

– ບໍ່ແກ້ວ 6 ຄົນ ຊຸມຊົນຫມົດ

ຫລວງນ້ຳ 1 ຄົນ ຊຸມຊົນຫມົດ

ຫລວງພະບາງ 41 ຄົນ ຊຸມຊົນຫມົດ

ຊຽງຂວາງ 3 ຄົນ ຊຸມຊົນຫມົດ

ໄຊສົມບູນ 21 ຄົນ ຊຸມຊົນຫມົດ

ວຽງຈັນ 9 ຄົນ ຊຸມຊົນຫມົດ

ຄຳມ່ວນ 73 ຄົນ , ນຳເຂົ້າ 1 ຄົນ, 72 ຄົນ ຊຸມຊົນຫມົດ

ສະຫວັນນະເຂດ 12 ຄົນ . ນຳເຂົ້າ 10 ຄົນ, 12 ຄົນ ຊຸມຊົນຫມົດ

ຈຳປາສັກ 51 ຄົນ, ນຳເຂົ້າ 1 ຄົນ, 50 ຄົນ ຊຸມຊົນຫມົດ

ສາລະວັນ ນຳເຂົ້າ 7

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *