ຄຳສັ່ງດ່ວນທີ່ສຸດ! ຫ້າມເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງ, ຫ້າມອອກຈາກເຮືອນ, ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ອື່ນໆ

ນາຍົກເຫັນລ໋ອກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ: ໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ “ຢຸດ” ການມາເຮັດວຽກຢູ່ ຫ້ອງການ ແຕ່ວັນທີ 20 ເຖິງ 30 ກັນຍາ 2021.

ຫ້າມອອກຈາກເຮືອນ ແລະ ເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງ ຫລື ຫ້າມ ເຂົ້າ ຫ້າມອອກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ : ຍົກເວັ້ນທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ດັບເພີງ, ແພດຫມໍ, ພະນັກງານ, ອາສາສະຫມັກ ຮັບຜິດຊອບລະບົບການບລິການໄຟຟ້າ, ນໍາປະປາ, ການສື່ສານ ແລະ ເຮັດວຽກສະກັດກັ້ນກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ປິ່ນປົວ ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ.

ໃຫ້ບັນດາສໍານັກງານ, ອົງການ ພະແນກການ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ແນະນໍາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເຮັດວຽກ ທາງລັດຖະການ ຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ທີ່ພັກອາໄສ ຜ່ານລະບົບການສື່ສານ, ອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ເຊັ່ນ:

ໂທລະສັບ, ອີເມວ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ, ຕ້ອງຈັດຕັ້ງແບ່ງກັນມາປະຈໍາການ ເພື່ອແກ້ໄຂ ວຽກງານ, ຕອ້ ງມີເວນປ້ອງກັນຍາມສໍານັກງານ, ອົງການ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ສາມາດປະສານໄດ້ໃນກລະນີມີວຽກຈໍາ ເປັນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດຮ້າຍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆ ຢ່າງເດັດຂາດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *