ດ່ວນ!! ທ່າແຂກເຮັດແທ້ທຳຈິງເດິໃນວັນທິ15/9/21

ທ່າແຂກເຮັດແທ້ທຳຈິງເດິໃນວັນທິ15/9/21🕧12,00(ຖ້າບຸກຄົນໃດ.

ອອກຕາມເສັ້ນທາງບໍ່ວ່າພ/ງອົງການໃດຖ້າບໍ່ມີໜ້າທິ່ກຽ້ວຂອ້ງກັບວຽກໃນຫອ້ງການຫ້າມອອກຖ້າອອກຈະຖຶກປັບໃໝໃສ່ໂທດ)

ຕາມກໍລະນີສະນັ້ນພໍ່ແມ່ພິ່ນອ້ງຊາວເມຶອງທ່າແຂກຈິ່ງໄດ້ອອກມາຊຶ້ອາຫານການກິນທຸກໆຢ່າງ

.

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.