ທີມເຈົ້າໜີ້ອ່ານເດີ້! ນີ້ຄື 5 ວິທີ ທວງໜີ້ ຈາກລູກໜີ້ງ່າຍຂຶ້ນ ໄດ້ເງິນທ່ານຄືນແນ່ນອນ

ທີມເຈົ້າໜີ້ ສືບເນື່ອງຈາກຜູ້ຕິດຕາມ (Fan Page) ຫຼາຍທ່ານຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ທີມທະນາຍຄວາມ Phomsoupha & Son Law ມາວ່າ: “ທະນາຍເອີຍ! ພວກເຈົ້າ ກະເວົ້າແຕ່ເລື່ອງປົກປ້ອງລູກໜີ້ ແລ້ວບາດເຈົ້າໜີ້ເດຄືບໍ່ບອກວິທີການທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອປົກປ້ອງເຈົ້າໜີ້ແດ່? ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນກາງຂອງທີມງານທະນາຍຄວາມພວກເຮົາ ຈຶ່ງຂໍບອກສິດທາງກົດໝາຍ ແລະ ເຄັດລັບ-ເຕັກນິກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກໜີ້ຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຄວນປະຕິບັດຕາມວິທີການດັ່ງນີ້:

1. ການກູ້ຍືມ ຕ້ອງເຮັດສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕາມຫລັກການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 430 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 2018.2. ເນື້ອໃນສັນຍາກູ້ຍືມຕ້ອງມີຄວາມລະອຽດເຊັ່ນ:• ຜູ້ກູ້ຍືມ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຍືມ• ຈຳນວນເງິນ• ດອກເບ້ຍ (ຕ້ອງບໍ່ເກີນ 36% ຕໍ່ປີ ອີງຕາມມາດຕາ 431 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 2018• ກຳນົດເວລາໃນການໃຊ້ໜີ້ໃຫ້ຊັດເຈນ.

3. ຕ້ອງມີຊັບຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາກູ້ຍືມ. ຊັບຄຳ້ປະກັນອາດເປັນໄດ້ທັງ ສັງຫາລິມະຊັບ (ລົດ, ຄຳ, ເຄື່ອງປະດັບອື່ນໆ) ຫຼື ອະສັງຫາລິມະຊັບ (ດິນ, ເຮືອນ, ອາຄານ) ໂດຍອີງຕາມາດຕາ 547 ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 2018.4. ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ໂດຍອີງຕາມມາດຕາ 562 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 2018.

• ສັງຫາລິມະຊັບ ຕ້ອງຈົດທະບຽນນຳຂະແໜງການການເງິນ.

• ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຕ້ອງຈົດທະບຽນການເຄື່ອນໄຫວສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນນຳຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ5. ຕ້ອງກຳນົດມາດຕະການການປັບໃໝໃນກໍລະນີບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ເຊັ່ນ: ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາຈະຖືກປັບໃໝເປັນຈຳນວນເງິນເທົ່າໃດ.ໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການພຽງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ບັນດາເຈົ້າໜີ້ທັງຫຼາຍກໍສາມາດເປັນເຈົ້າໜີ້ບູລິມາສິດ, ບໍ່ຕ້ອງບຸກໄປຍຶດຊັບລູກໜີ້ຢູ່ເຮືອນເຂົາ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ ລູກໜີ້ໄດ້ຂາຍ, ມອບ ຫຼື ກະທຳການໃດຕໍ່ຊັບຄຳ້ປະກັນນັ້ນ ເຈົ້າໜີ້ກໍມີສິດທວງ, ຕິດຕາມເອົາຊັບນັ້ນຄືນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ: Phomsoupha & Son Law

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *