ຂ່າວດ່ວນ

ດ່ວນ! ເມີຶອງທ່າແຂກປະກາດ ປິດ 2 ບ້ານ: ບ້ານສັນຕິສຸກ ແລະ ບ້ານໜອງບົວຄຳ.

ເນີຶ່ອງຈາກມີຜູ້ຕິດເຊີຶ້ອໃນຊຸມຊົນ ມາເຊົ່າຫ້ອງຢູ່ບ້ານສັນຕິສຸກ ເຊິ່ງສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຊຸມຊົນ ແລະ ອາດແຜ່ກະຈາຍອອກສູ່ສັງຄົມກ້ວາງ.

ເພາະຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເຄຶີ່ອນໄຫວຫຼາຍຈຸດ ຫຼາຍສະຖານທີ່ຕ່າງພາຍໃນບ້ານ ແລະ ເມີຶອງ.

ທີ່ມາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *