ເລົ່າປ ະ ສົ ບ ການ

#ເຫັນກະແສຄີມທີ່ລາວມັນດັງຂໍໄລ່ຕາມກະແສແດ່(ຢຸດໃຊ້ຄີມທີ່ວ່າຫນ້າດີຂື້ນແລ້ວ).

*ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ໂຈມຕີໃຜເລື່ອງແບຣນຄີມແຕ່ຈະເອົາປະສົບການທີ່ໃຊ້ຈີງມາ ເລົ່າໃຫ້ຟັງດີ.

1. ຄີມປຸ່ງລາວ ເວລາໃຊ້ຄີມປຸງຫນ້າຈະໃສ ແຕ່ເວລາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄີມນັ້ນແລ້ວຫນ້າຈະຄັນ ເຫມືອນມີແມ່ພະຍາດໄຕ່ໃນຫນ້າເລີຍ.

2.ຄີມອີກປະເພດຫນຶ່ງ(ບໍ່ບອກຍີ່ຫໍ້ແລ້ວກັນ) ຕອນໃຊ້ຫນ້ານີ້ໂຄດຂາວນຽມແຕ່ ຂາດຄີມສິວຂື້ນເຕັມເລີຍ.

*ໄດ້ໄປປືກສາແພດ ແພດແນະນຳວ່າຄີມນັ້ນມີສານປະຫລອດ ໃຫ້ຢຸດໃຊ້.

#ທຸກວັນນີ້ຢຸດໃຊ້ຄີມດັ່ງກ່າວແລ້ວກັບມາໃຊ້ຄີມທີາ ອຍ ຮັບຮອງຜົນອາດຈະເຫັນຜົນຊ້າແຕ່ກໍ່ປອດໄພ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *