ໂອ້ຍ..! ແບບນີ້ກໍມີ

ໜັງສືພິມ ວໍຊັງຕັນ ຂອງສະຫະລັດລາຍງານວ່າເມື່ອວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021 ວ່າ:

ມີລາຍງານຫລ້າສຸດທີ່ແຈ້ງວ່າວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄ ວິ ດ ຊະນິດ ໂມເດິນນາ ອາດມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະກ້ າມ ຊີ້ ນຫົວໃຈ ອັ ກເ ສ ບໂ ດຍສະເພາະແມ່ນໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍຫລາຍກວ່າທີ່ເຄີຍລະບຸໄວ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລາຍງານດັ່ງກ່າວລະບຸວ່າຍັງອາດຈະໄວເກີນໄປທີ່ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມດ້ານຢາຈະສະຫລຸບຜົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງຕ້ອງມີການຄວົ້ນຄວ້າເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ອນຈະມີການກຳນົດຂໍ້ແນະນຳອອກມາ.

ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມເບິິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນໄປຍັງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດວັກຊີນທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ mRNA ໄດ້ແກ່ ໄຟເຊີ ແລະ ໂມເດິນນາ ໃຫ້ມີການກຳນົດຄຳເຕືອນເທິງສະຫລາກຢາ ວ່າວັກຊີນດັ່ງກ່າວອາດເກີດຄວາ ມ ສ່ ຽ ງທີ່ຈະເກີດພາວະກ້ າ ມ ຊີ້ ນ ຫົວໃຈອັ ກ ເ ສ ບ, ເຊິ່ງເບື້ອງຕົ້ນພົບໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ຊາຍໄວໜຸ່ມຫລາຍກວ່າກຸ່ມອື່ນໆ ແຕ່ຫາກປະເມີນຜົນປະໂຫຍດຈາກການສັກວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນ ໂຄ ວິ ດ ແລ້ວ ຍັງນັບວ່າມີປະໂຫຍດໃນການປ້ອ ງ ກັນ ໂຣ ກຫລາຍກວ່າຄວາມສ່ ຽ ງ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນອີກຫລາຍ.

ຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນຫລ້າສຸດພົບວ່າ ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ ຊະນິດໂມເດິນນາມີຄວາມສ່ ຽ ງທີ່ຈະເກີດພາວະກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈຂາດເລືອດຫລາຍກວ່າ ໄຟເຊີ ປະມານ 2,5%, ເຊິ່ງທີມວິໄຈກຳລັງກວດສອບ ແລະ ເນັ້ນໄປທີ່ຂໍ້ມູນຂອງການາດາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວ. ໂດຍສະເພາະຄວາມສ່ ຽ ງຂອງກຸ່ມເພດຊາຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 30 ປີ ທີ່ພົບວ່າມີຄວາມສ່ ຽ ງທີ່ຈະເກີດພາວະຫົວ ໃຈ ຂ າດ ເລື ອດ ຫລາຍກວ່າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.