ຮູ້ໄວ້..!!!ວິທີປູກເຫັດປວກກິນເອງ ທີ່ທ່ານສາມາດກິນໄດ້ຕະຫຼອດປີ

ສ່ວນປະສົມ:

1/ ຂຸດເອົາຮັງປວກມາຈາກໂພນປວກປະມານໜື່ງກຳ

2/ ເອົາເຂົ້າຈ້າວທີ່ຫູງແລ້ວໜື່ງກິໂລ.

#ຮູ້ໄວ້ວິທີປູກເຫັດປວກ… ກິນເອງທີ່ທ່ານສາມາດກີນໄດ້ຕະຫຼອດປີ.

3/ ເອົານ້ຳ 20 ລິດຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດ:ແມ່ນ ເອົາຮັງປວກມາຕຳໄຫ້ມູ່ນແລ້ວຄົນໄສ່ກັບເຂົ້າທີ່ກຽມໄວ້ແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົານຳນ້ຳ20ລິດມາຄົນໃສ່ກັນ ແລ້ວມັກໄວ້ປະມານ7-10ມື້.

ວິທີປູກ :ເອົາຮັງປວກກັບເຂົ້າທີ່ມັກໄວ້ນັ້ນ ໄປຫົດລາດໃສ່ໂພນປວກທີ່ທ່ານເຫັນໃນບໍລິເວນບ້ານຫຼືປ່າຂ້າງບ້ານ ແລ້ວເອົາເຟືອງ ຫຼື ຫຍ້າມາປົກໄວ້ແລ້ວຫົດນ້ຳໄຫ້ຊູ່ມພໍດີແຕ່ລະມື້ ແລ້ວປະໄວ້ປະມານ 10-15 ມື້ ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ກີນເຫັດປວກ ຕະຫຼອດປີ.

#ຊ່ວຍແຊຣ໌ເພື່ອແບ່ງປັນສິ່ງດີໆເພື່ອສັງຄົມ

Lao Times News | Your Time Your News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *