ແຈ້ງການໂຈະ ກາ ນ ສັ ກ ວັ ກ ຊີນ

ແຈ້ງການໂຈະການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການສັດວັກຊິນ.

ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການສັດວັກຊິນ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *