ບິ ບໃຈແມ່ທີ່ສຸດ ໃຜບໍ່ໄດ້ເຈີເ ຫ ດການນີ້ແມ່ນບໍ່ຮູ້ດອກ” ລູກຕິດເ ຊື້ ອແລ້ວລູກຕ້ອງລາແມ່ໄປຮັ ກສາຕົ ວ”.

ເຈັບໃຈແມ່ທີ່ສຸດ ໃຜບໍ່ໄດ້ເຈີເຫດການນີ້ແມ່ນບໍ່ຮູ້ດອກ.

ເຫດນີ້ເກີດຢູ່ປະເທດເພື່ອນ(ໄທ) ລູກຕິດເຊື້ອໂຄວິດແລ້ວ ລູກຕ້ອງລາແມ່ໄປຮັກສາຕົວ, ຜູ້ເປັນແມ່ເປັນຫວ່ງຫຼາຍ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ເບິ່ງລູກເດີນໄປ.

ເບິ່ງຄຣີ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *