ແຈ້ງເ ຕື ອ ນ ການສັ ນ ຈ ອ ນ ລະຫວ່າງບ້ານແກ້ງລີ້ນຫາບ້ານປະຈະຕຽນ ເມືອງນອງ

#ແຈ້ງເຕືອນການສັນຈອນ ລະຫວ່າງບ້ານແກ້ງລີ້ນຫາບ້ານປະຈະຕຽນ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ບໍ່ສາມາດໄປໄດ້ ເນື່ອງຈາກຫົວຂົວເຊສະໝວນຂາດເປັນບໍລິເວນກວ້າງບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້້

ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົ່ງໄປເຂດດັ່ງກ່າວຄວນຫລີກເວັ້ນ.25/7/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *